Σχετική Νομοθεσία
 

1) Τον Νόμο 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.”  (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)


2) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 2003 “Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”. (ΦΕΚ 1909 / Β / 22.12.2003)


3)Τον Νόμο 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ 179/Α/06.08.01)


4) Το Π.Δ. 82/2004 “Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων” (Β’ 40). Μέτρα,  όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”. (ΦΕΚ 64/Α/02.03.04)


5) Το Π.Δ. 109/2004 “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους”.(ΦΕΚ 75/Α/05.03.04)


6) Το Π.Δ. 116/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000”. (ΦΕΚ 81Α/05.03.04)


7) Το Π.Δ. 117/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων  ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 “σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 ”. (ΦΕΚ 82/Α/05.03.04)


8) Το Π.Δ. 115/2004 “Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ “Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες” (Β’ 781) και 19817/2000 ΚΥΑ “Τροποποίηση της 75537/1995 ΚΥΑ κ.λ.π.” (Β’ 963). Μέτρα,  όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών ”. (ΦΕΚ 80/Α/05.03.04)


9) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ»  και 200//103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚσχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ 1625/11-10-2010)


9) Την Η.Π. 15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.α.”, (ΦΕΚ1022Β/05-08-02)


10) Την ΚΥΑ 13727/724/03 “Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα”, (ΦΕΚ 1087/Β/05-08-03)


11) Την με αριθ. 145799 ΚΥΑ “Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ1022Β/05-08-02) …” (ΦΕΚ1002Β/18-07-05)


12) Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., … και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 91/Α).”, (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003)


13) Την Εγκύκλιο 103731 / 1278 / 2004 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”


14) Την ΚΥΑ 114218 / 1997 “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”. (ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997)


15) Την Εγκύκλιο οικ. 123067 / 1029 / 2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων”


16) Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 “Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων””


17) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986”, (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990)


18) Την ΚΥΑ 25535/3281/15-11-2002 “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 ” ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002)


19) Την ΚΥΑ 37111/2021/29-9-2003 “Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02”, (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-03)


20) Το Ν. 3325/2005 “Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 68/Α/11.03.05)


21) Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ …” (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06)


22) Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.” (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991” (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)


23) Την οδηγία 96/61/ΕΚ “Για την ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης από ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις”


24) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 117266/27.05.03 Εγκύκλιο της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/03) όσον αφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/02)”


25) Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., … και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 91/Α).”, (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003)


26) Την Εγκύκλιο 103731 / 1278 / 2004 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”


27) Την ΚΥΑ 114218 / 1997 “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”. (ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997)


28) Την Εγκύκλιο οικ. 123067 / 1029 / 2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων”


29) Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ …” (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06)


30) Την ΚΥΑ 8668/07 “Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.” (Β’383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.” (Β΄383) και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ. (Β’791)”


31) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 181098/444/28-01-2008 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα “Ερμηνεία του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006”


32) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 186585/2661/13-6-2008 Εγκύκλιο του Τμήματος Βιομηχανιών της Δ/νσης ΕΑΡΘ και του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα “Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσής τους, μετά από επεξεργασία, εντός ή επί του εδάφους”


33) Την αρ. οικ. 187135/2840/27-6-2008 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα “Διευκρίνιση θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας, σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων”


34)Την Απόφαση Υ300/2007 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».(ΦΕΚ 2210 Β)


35) Την Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ/ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού με αρ. πρ.οικ.187135/2840/27.6.08 με θέμα «Διευκρίνιση θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσία, σχετικά με την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»


36)Τον Νόμο 1741/1987 με θέμα την Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων….» (ADR)  (ΦΕΚ 225 Α) και την υπ’ αριθμ.71538/2868/97 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995… ADR» ( ΦΕΚ 821 Β), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 104/99 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» (ΦΕΚ 113 Α), όπως ισχύει.


37) Το Π.Δ. αρ. 405/1996 «Κανονισμός φόρτωση, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» ( ΦΕΚ 272 Α)


38) Την ΚΥΑ 64834/5491/2000< Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 96/35 ΕΚ του Συμβουλίου της 3.6.96 «σχετικά με τον διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την οδική σιδηροδρομική  και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» και της οδηγίας 2000/18/ΕΚ της 17.4.00 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας» (ΦΕΚ 1350 Β)